Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Уточнення та доповнення матеріалів генерального плану території населеного пункту смт. Велика Березовиця Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району Тернопільської області»

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту

«Уточнення та доповнення матеріалів генерального плану території населеного пункту

смт. Велика Березовиця Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району Тернопільської області»

 WORD-формат

1) Замовник СЕО

Великоберезовицька селищна рада Тернопільського району Тернопільської області. Юридична адреса: 47724, Тернопільська обл., смт. Велика Березовиця, вул. С.Бандери, 26.

2) Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план смт.Велика Березовиця Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району Тернопільської області є містобудівною документацією на місцевому рівні, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. 

Завданнями генерального плану населеного пункту є:

 • визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;
 • формування системи громадського обслуговування населення;
 • організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;
 • організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;
 • визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;
 • визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

При розробленні генерального плану враховуватимуться Закон України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року»; Указ Президента України від 30.09.2019 №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»; Стратегія розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та план заходів з її реалізації у 2021-2023 роках; Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки;Стратегія розвитку Великоберезовицької територіальної громадина 2021-2027 роки; Екологічна програма Великоберезовицької територіальної громади на 2022-2023 роки, а також чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів; інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території; спеціалізовані схеми, проєкти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини тощо.

3) Визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Стратегічна екологічна оцінка розробляється для проєкта документа державного планування, а саме длягенерального планусмт.Велика Березовиця Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району Тернопільської області на виконання вимог пункту 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Проєктними рішеннями генерального плану населеного пункту визначаються межі та правові режими всіх режимоутворюючих об’єктів та всіх обмежень у використанні земель.

 

4) Ймовірні наслідки

У рамках здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені потенційні екологічні наслідки, пов’язані із запропонованими проєктними рішеннями містобудівної документації з реалізації видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, а саме: 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Виконання стратегічної екологічної оцінки документа державного планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків реалізації проєктних рішень на окремі складові навколишнього природного середовища – клімат, атмосферне повітря, ґрунт, водні ресурси, фауну і флору, ландшафти, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

На території смт. Велика Березовиця об’єкти природно-заповідного фонду представлені гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення «Джерело Пресвятої Трійці». При прийнятті проєктних рішень передбачається врахування наявної території та режиму її використання. Вплив на території з природоохоронним статусом не очікується, проте планувальні рішення генерального плану будуть оцінені щодо ймовірного впливу на території природно-заповідного фонду.

 в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проєктні пропозиції детального плану не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі здоров’я населення, оскільки планована територія, на яку розробляється детальний план, розташована на значній відстані від сусідніх держав.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті СЕО Генерального плану смт. Велика Березовиця Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району Тернопільської області з метою розгляду альтернативних проєктних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути «нульовий» сценарій та порівняльний аналіз «Проектапланировки и застройки села В.Березовица Тернопольского района Тернопольской области» (1975р.) з проєктом генерального плану.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

З метою визначення сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до детального плану, будуть розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства, а також в нормативних актах місцевих рад та адміністрацій.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

При виконанні стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін території з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення громадського обговорення з метою отримання зауважень і пропозицій;
 • проведення консультацій з уповноваженими органами щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу документа державного планування на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
 • визначення індикаторів, передбачених для здійснення моніторингу фактичного впливу впровадження документа державного планування на довкілля.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповідь про стан довкілля,
 • статистичну інформацію,
 • лабораторні дослідження стану довкілля,
 • дані моніторингу стану довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля у зв’язку із впровадженням планувальних рішень генерального плану, визначених законодавством та нормативно-правовими актами.

Комплекс проєктних рішень, що приймається для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, включає:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;
 • заходи із покращення стану компонентів довкілля (атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунтів);
 • охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проєктів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який буде виконано відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається частиною другою статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Великоберезовицька селищна рада Тернопільського району Тернопільської області. Поштова адреса: 47724, Тернопільська обл., смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42).

Строк подання зауважень і пропозицій становить15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Уточнення та доповнення матеріалів генерального плану території населеного пункту смт. Велика Березовиця Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району Тернопільської області» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Оголошення про громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с. Острів

   У відповідності до вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  14.12.2022 року  о 1100 год  в приміщенні Великоберезовицької селищної ради  за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42 відбудуться громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  с. Острів Тернопільського району Тернопільської області.

   Ознайомлення з містобудівною документацією, текстовими та  графічними матеріалами у відповідному порядку буде здійснюватися з 9.00 до 12.00 в робочі дні, у відділі комунального майна, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Великоберезовицької селищної ради.

   Пропозиції та зауваження пропонується подавати письмово до 13.12.2022 року за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42.

   Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються

Оголошення про громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території для будівництва та обслуговування житлового будинку в смт. Велика Березовиця

     У відповідності до вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

02.12.2022 року  о 11 00  год 

в приміщенні Великоберезовицької селищної ради  за адресою: Тернопільськаобласть, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42 відбудуться громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області. Ознайомлення з містобудівною документацією, текстовими та  графічними матеріалами у відповідному порядку буде здійснюватися з 9.00 до 12.00 в робочі дні, у відділі комунального майна, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Великоберезовицької селищної ради. Пропозиції та зауваження пропонується подавати письмово до 01.12.2022 року за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

ОПРИЛЮДНЕННЯ результатів громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні - «Детального плану території земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у селі Петриків

ОПРИЛЮДНЕННЯ

результатів громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні - «Детального плану території земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області».

На виконання вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 3, 16 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, в засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Великоберезовицької селищної ради, була оприлюднена інформація про проведення громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації Детального плану території земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, замовником якої є Великоберезовицька селищна рада. 

За результатами проведених громадських слухань щодо детального плану території, що відбулись 10.08.2022 року, прийнято рішення схвалити, надати на розгляд містобудівної ради та рекомендувати до затвердження проєкт містобудівної документації на місцевому рівні, а саме «Детального плану території земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області», про що складено відповідний протокол № 8 від 10.08.2022 року.

Великоберезовицька селищна рада оголошує повторно конкурс з призначення управителя групи багатоквартирних будинків у смт. Велика Березовиця

На виконання  вимог  Законів  України  «Про житлово-комунальні послуги» та  «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідно  до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку затвердженого наказом Мінрегіону  від 13.06.2016 року № 150 та рішення виконавчого комітету Великоберезовицької селищної ради від 27 липня 2022 року №230 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків Великоберезовицької селищної  ради (повторно)», Влекиберезовицька селищна рада оголошує конкурс з призначення управителя групи багатоквартирних будинків у смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області.

Прийом документів для участі в конкурсі з призначення управителя групи багатоквартирних будинків в  селищі Велика Березовиця починається з 01.08.2022.

Заява на участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирних будинків Великоберезовицької селищної ради - Word

Заява на участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирних будинків Великоберезовицької селищної ради - PDF

Технічна характеристика групи багатоквартирних будинків

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 

Виконавчий комітет Великоберезовицької селищної ради -  Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42.  

2. Посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Запаранюк Світлана Андріївна, головний спеціаліст відділу комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою, секретар конкурсної комісії, тел.  (03552) 29-10-84 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..  

Конкурсні пропозиції подаються у Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Великоберезовицької селищної ради – до 31.08.2022 до 10 год.00хв. 

Засідання конкурсної комісії відбудеться 05.09.2022 року о 15:00 год. за місцезнаходженням організатора конкурсу.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

- Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку; 

- Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
- Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- Фінансова спроможність учасника конкурсу;
- Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

4. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

- заява для участі у конкурсі (додаток 1).

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку) або копія витягу з реєстру платників податків;

- оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду;

- оригінал довідки уповноваженого органу державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджують спроможність учасника виконувати роботи, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком;

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) на транспортні засоби учасника та копії договорів оренди, лізингу, позички або інші документи, що підтверджують право власності або користування учасником конкурсу на транспортні засоби;

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про персонал з доданням оригіналів письмових згод осіб на розкриття персональних даних у разі їх зазначення;

- обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства  з доданням, завірених учасником конкурсу, копій відповідних договорів та первинних документів;

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність статутного/складеного капіталу учасника конкурсу (за наявності). 

- засвідчену учасником конкурсу довідку на останню звітну дату, що підтверджує відсутність кредиторської заборгованості перед банківською установою.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління.

5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них:

Доступ до об’єктів конкурсу та огляд будинків буде проводитись  15.08-19.08.2022 року з 10.00 год до 13.00 год. У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не проводиться. Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єкту конкурсу, письмово повідомляють про це осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу не пізніше як за день до огляду. 

6. Спосіб надання конкурсної документації.

Конкурсна пропозиція на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо (з врахуванням вартості послуг з прибиранням сходових кліток / та без прибирання сходових кліток). Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, дата та час передачі документів, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією Місце подання конкурсних пропозицій: вул. Микулинецька, 42, смт. Велика Березовиця, Тернопільський район, Тернопільська область,  47724. 

7. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків, станом на 01.07.2022 року, становить 202811 грн.

Зазначаємо, що на даний час, вартість надання комунальних послуг відповідно до тарифу, затвердженого рішенням виконавчого комітету Великоберезовицької селищної ради від 12.09.2017 року №78 становить 2,63 грн.  за 1м2.

Конкурсна комісія

Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території для будівництва індивідуального гаража в  с. Петриків

У відповідності до вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

10.08.2022 року  о 11:00 год 

в приміщенні Великоберезовицької селищної ради  

за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42

відбудуться громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території для будівництва індивідуального гаража в  с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області.

Ознайомлення з містобудівною документацією, текстовими та  графічними матеріалами у відповідному порядку буде здійснюватися з 9.00 до 12.00 в робочі дні, у відділі комунального майна, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Великоберезовицької селищної ради.

Пропозиції та зауваження пропонується подавати письмово до 09.08.2022 року за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Результати громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні - «Детального плану території забудови земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,

ОПРИЛЮДНЕННЯ

результатів громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні -

«Детального плану території забудови земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості у селі Острів Тернопільського району Тернопільської області».

На виконання вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 3, 16 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, в засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Великоберезовицької селищної ради, була оприлюднена інформація про проведення громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації Детального плану території забудови земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості у селі Острів Тернопільського району Тернопільської області, замовником якої є Великоберезовицька селищна рада. 

За результатами проведених громадських слухань щодо детального плану території, що відбулись 01.07.2022 року, прийнято рішення схвалити, надати на розгляд містобудівної ради та рекомендувати до затвердження проєкт містобудівної документації на місцевому рівні, а саме «Детальний план території забудови земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості у селі Острів Тернопільського району Тернопільської області», про що складено відповідний протокол № 6 від 01.07.2022 року.

ОПРИЛЮДНЕННЯ результатів громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні - «Детального плану території житлової забудови у селі Петриків

ОПРИЛЮДНЕННЯ

результатів громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації на місцевому рівні - «Детального плану території житлової забудови у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області».

На виконання вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 3, 16 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, в засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Великоберезовицької селищної ради, була оприлюднена інформація про проведення громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації Детального плану території житлової забудови у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, замовником якої є Великоберезовицька селищна рада. 

За результатами проведених громадських слухань щодо детального плану території, що відбулись 27.06.2022 року, прийнято рішення схвалити, надати на розгляд містобудівної ради та рекомендувати до затвердження проєкт містобудівної документації на місцевому рівні, а саме «Детальний план території житлової забудови у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області», про що складено відповідний протокол № 5 від 27.06.2022 року.

Надійшло 75 заяв за травень на компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб

house in human hands P79WS4C min 1000x600

Для отримання компенсацій витрат за безоплатне тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у травні до Великоберезовицької селищної ради звернулись 75 власників жилих приміщень.

За травень загальна сума компенсацій становить 120877,68 грн. З них 99874,74 грн. – виплати міжнародних організацій, 21002,94 грн. – виплати з держбюджету.

Відмов у виплаті компенсацій не було.

Нагадаємо, подати заяву на компенсацію витрат власники жилих приміщень, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану, можуть у термін з 1 по 5 число місяця, наступного за звітним.

Детальніше з порядком компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб можна ознайомитись за посиланням: https://vbsr.gov.ua/t-22/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE/poriadku-kompensatsii-vytrat-za-tymchasove-rozmishchennia-vnutrishno-peremishchenykh-osib.html

Оголошення про громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території для встановлення санітарно-охоронних зон артсвердловин в смт. Велика Березовиця

У відповідності до вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  11.07.2022 року  о 1200 год  в приміщенні Великоберезовицької селищної ради  за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42 відбудуться громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території для встановлення санітарно-охоронних зон артсвердловин в смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області (вул. Микулинецька, 40-А, вул. Микулинецька, 6, вул. Енергетична, 17, вул. Енергетична, 17/2, вул. Енергетична, 5, вул. Енергетична, вул. Миру-бічна).

Ознайомлення з містобудівною документацією, текстовими та  графічними матеріалами у відповідному порядку буде здійснюватися з 9.00 до 12.00 в робочі дні, у відділі комунального майна, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Великоберезовицької селищної ради.

Пропозиції та зауваження пропонується подавати письмово до 08.07.2022 року за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Оголошення про громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території в межах населеного пункту с. Острів

У відповідності до вимог статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  01.07.2022 року  о 15:00 год  в приміщенні Великоберезовицької селищної ради  за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42 відбудуться громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації детального плану території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для будівництва та обслуговування виробничих будівель) в межах населеного пункту с. Острів Тернопільського району Тернопільської області.

Ознайомлення з містобудівною документацією, текстовими та  графічними матеріалами у відповідному порядку буде здійснюватися з 9.00 до 12.00 в робочі дні, у відділі комунального майна, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Великоберезовицької селищної ради.

Пропозиції та зауваження пропонується подавати письмово до 30.06.2022 року за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

logo vb